DEPA ร่วมคืนคนดีสู่สังคม เปิดประตูสู่ชีวิตใหม่ให้เยาวชน ณ บ้านปรานี จังหวัดนครปฐม


        เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลโดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครปฐม ล้วนตื่นเต้นและดีใจ เมื่อคณะผู้แทนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรม “DEPA ร่วมเติมฝัน สร้างสรรค์จินตนาการ สู่โลกดิจิทัล”ถึงศูนย์ฯ พร้อมนายคทิน อุรารักษ์ นักออกแบบคาแรกเตอร์บนสติกเกอร์ไลน์ โดยได้เปิดอบรมสอนความรู้ด้านการผลิตสติกเกอร์ไลน์ และการทำเพจการ์ตูน ให้กับ เยาวชนศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานีซึ่งการอบรมและสอนอาชีพให้กับเยาวชนครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนภายในศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก

         สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตระหนักดีว่า น้องๆ เยาวชนเหล่านี้ล้วนต้องการโอกาสครั้งใหม่ในชีวิต  กิจกรรมนี้จึงมีขึ้นเพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นหาศักยภาพและคุณค่าในตัวเอง และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้และเข้าสู่สังคมต่อไป ความคิดเห็น