ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิก รับรางวัล ‘Best Green Company of the Year’ ประจำปี 2016


เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิก ได้รับรางวัล ‘Best Green Company of the Year’ ประจำปี 2016 จาก The Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards หรือ ACES Awards ที่จัดลำดับสุดยอดผู้นำและองค์กรในเอเชียที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรางวัลที่ฟูจิ ซีร็อกซ์ฯ ได้รับ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของวงจรผลิตภัณฑ์และทุกกระบวนการ โดยการปลูกฝังค่านิยมให้กับบุคลากรทุกระดับให้ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพยายามที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้นให้ดำเนินธุรกิจด้วยกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ฟูจิ ซีร็อกซ์ยังได้ดำเนินการด้านระบบการรีไซเคิลทรัพยากรแบบบูรณาการที่จะนำชิ้นส่วนในการจัดการเอกสารและการพิมพ์มาใช้ใหม่ เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีให้ชุมชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  


ความคิดเห็น